11 ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗੇ ਰਾਈਡਰ ਹਵਾਲੇ ਫੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਨੀਮੇ ਤੋਂ