ਪੂਰਵ-ਆਰਡਰ ਲਈ 17+ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੈਂਡੋਰਾਇਡ ਅੰਕੜੇ (2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)