2 ਗੌਰੀ ਗੈਬਰੀਏਵ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ