ਟਾਈਟ ਕੁਬੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਬਲੀਚ ਮਾਂਗਾ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਜੁਤਸੁ ਕੈਸੇਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ