ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੀਕੀ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਨੀਮੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ