ਕੀ ਅਨੀਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ?ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਫੈਟਿਸ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?