ਜਾਰਜ ਅਕੀਮਾ ਮੰਗਾ ਲੇਖਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ