ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਐਨੀਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ