ਕਿਯੋਟੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ!