ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਓਟਕੂ ਬਿ Beautyਟੀ ਸੈਲੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੇਨਟਾਈ ਲੋਲੀ ਮੰਗਾ ਹੈ