# ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬ੍ਰੰਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, Femaleਰਤ ਅਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿQ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ!