ਇਹ 14 ਅਨੀਮੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਮਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੌਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰੀ ਟੇਲ ਤੋਂ ਮਿਰਾਜਾਨ ਸਟ੍ਰੌਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ