ਇਹ ਏਸੀਲ ਵਰਲਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 'ਅਰਥਪੂਰਨ' ਹਵਾਲੇ ਹਨ