ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ 35+ BAD ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅਨੀਮੀਆ ਕੁੜੀਆਂ (ਜਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ)